Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : algemene bepalingen

Alle offertes en tarieven zijn vrijblijvend en kunnen gewijzigd worden tot de datum van de schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Onze afgevaardigden en/of vertegenwoordigers zijn niet bevoegd verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap. De bestellingen die hun overgemaakt worden verbinden de vennootschap slechts na schriftelijke bevestiging.

Artikel 2 : leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden zonder verbintenis aangegeven en gelden slechts indicatief. De verkoopsovereenkomst blijft bestaan zelfs indien de leveringstermijn overschreden wordt en kan slechts geannuleerd worden na het schriftelijk akkoord tussen de koper enerzijds en onze vennootschap anderzijds. Geen enkele eis tot schadevergoeding wegens laattijdige levering zal worden aanvaard. Gevallen van overmacht, oorlog, staking, overheidsmaatregelen en storingen in de fabrieken die wij vertegenwoordigen of die zich zouden voordoen bij onze eigen leverancier, en alle gevallen om welke reden ook die een levering verhinderen, stellen ons vrij van de verplichting binnen de aangeduide leveringstermijn te leveren. In dergelijke gevallen zijn wij ontlast van onze leveringsverplichtingen en kunnen wij de levering uitstellen tot een latere datum, zonder dat de koper hiervoor schadevergoeding kan eisen.

Artikel 3 : vervoer

De goederen, zelfs franco verzonden, of in onze magazijnen afgehaald door de koper of door derden, reizen op risico en gevaar van de koper of bestemmeling. De goederen die niet onmiddellijk door de klant of zijn afgevaardigde in ontvangst genomen worden en die om gelijk welke reden bij ons, bij een vervoerder of op gelijk welke plaats verblijven, bevinden er zich steeds op risico van de klant. Bijgevolg draagt deze alle verantwoordelijkheid ingeval van brand, diefstal, verlies, schade, braak enz., welke ook de verkoopsvoorwaarden wezen.

Artikel 4 : klachten

Klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen worden gedaan. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade geleden ten gevolge van een verkeerd of niet aangepast gebruik van de door ons geleverde werktuigen of goederen. De werktuigen door ons speciaal vervaardigd op uitdrukkelijke wens van de koper en die o.i. en volgens algemene aanvaarde veiligheidsnormen in het gebruik gevaarlijk blijken te zijn, worden geleverd met uitdrukkelijke vermelding dat het gebruik ervan volledig op risico van de koper is.

Artikel 5 : annulatie – terugzendingen

De annulering door de klant van een bestelling in de loop van de uitvoering kan in geen geval aanvaard worden.

Terugzendingen zullen slechts na wederzijds schriftelijk akkoord aangenomen worden. Deze terugzendingen moeten franco gebeuren en de goederen of werktuigen moeten in perfecte staat zijn. Niet aangekondigde terugzendingen zullen geweigerd worden.

De verpakkingen die teruggenomen worden moeten ons franco en in goede staat terugbezorgd worden.

Artikel 6 : betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Grimbergen, netto 30 dagen na factuurdatum.

Indien de factuur op de vervaldag onbetaald blijft, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 20%, met een minimum van 75 EUR. Bovendien is in dat geval een intrest verschuldigd van 15% per jaar vanaf de eerste vervaldag van de factuur.

Door niet-betaling op de vervaldag van de factuur of een deel ervan, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs wanneer deze niet vervallen zijn, of wanneer er voorafgaandelijk andere betalingsmodaliteiten werden toegestaan.

Artikel 7 : wisselkoersen

Wijzigingen van de wisselkoersen op de officiële markt tussen de Euro en andere valuta ten gevolge van een devaluatie of revaluatie van één dezer valuta, geven ons het recht de verkoopsprijs gedurende de uitvoering van de bestellingen aan    te passen en dit zonder de mogelijkheid voor de koper de bestelling te annuleren.

Artikel 8 : tussenpersonen

Onze tussenkomst bij transporteurs, verzekeraars, tolagenten of gelijk welke andere tussenpersonen kan ons niet verbinden en dient beschouwd te worden als enkel gedaan in naam en voor rekening van de koper.

Artikel 9 : eigendomsvoorbehoud

In alle omstandigheden zal het eigendomsrecht van de verkochte goederen slechts op de koper overgaan, na volledige en definitieve betaling van de factuur en dit in afwijking van artikel 1583 B.W..

Alle risico’s betreffende de verkochte goederen zijn ten laste van de koper, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 10 : bevoegdheid

Ingeval van gebeurlijke geschillen is enkel de Rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.