Termeni si Conditii Generale

Status 10/2021

CONDITII GENERALE valabile de la 01.03.2008.
In prezentul contract,furnizorul are calitatea de vanzator si prestator de servicii,iar beneficiarul are calitatea de client si cumparator.Comenzile facute de cumparator se considera accepatate daca sunt confirmate in scris de vanzator.Daca comanda este refuzata de vanzator,acesta va notifica in scris pe cumparator in termen de 14 zile de la primirea comenzii. Vanzatorul isi pastreaza dreptul de proprietate asupra marfurilor,pana la plata integrala a acestora.Documentele predate de client (desene, figuri,schite,etc.)care stau la baza comenzilor, raman in posesia vânzatorulul si vor fi folosite doar in scopul contractului incheiat intre părti. Dacă nu va exista un scop contractual,aceste documente se vor returna la cerere.Comanda acceptată de ambele parti isi produce efectele de contract intre parti : vanzatorul este obligat să livreze produsele, iar cumparatorul este obligat sa plateasca produsele comandate.In cazul in care clientul refuza sa preia bunurile comandate la termenele stabilite si/sau in cazul in care fumizorul este obligat sa se retraga din contract din cauza neefectuarii de catre client a platilor in avans, vanzatorul este indreptatit sa ceara o penalizare de 30% din valoarea comenzii si dobanda legala aferenta acesteia. De asemenea, se va putea cere de catre furnizor despagubirea pentru daunele care pot aparea prin neindeplinirea clauzelor contractuale.In cazul in care executarea comenzii este imposibila, din cauze care nu tin de furnizor (greva,faliment,sau alte evenimente neprevazute), acesta poate rezilia contractul unilateral, fara sa fie obligat la plata oricaror daune sau penalitati.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Oblectul prezentulul contract il constituie furnizarea bunurilor comandate de client,conform comenzii atasate la prezentul contract.

3.OBLIGATILE PARTILOR

Fumizorul are obligatia livraril produselor comandate la termenele stabilite prin prezentul contract si in actele aditionale (dacă este cazul).Cumparatorul este obligat sa achite sumele facturate de catre fumizor sau prestator de servicii.

4.PRETURI

Daca nu s-au stabilit preturile la efectuarea comenzii,preturile finale sunt stabilite la livrare.Ele nu includ TVA.Alegerea tipulul de expediere se face de catre funizor.Costurile suplimentare pentru expedierea rapida, asigurare si alte prevederi speciale sunt suportate de client.Ambalajele nu se primesc inapoi de fumizor.Costurile privind modificarea produselor comandate vor fi facturate. In cazul în care se schimba detaliile tehnice ale produselor, se vor factura si aceste schimbari tehnice separat (dacă au necesitat costuri suplimentare, care nu au fost cunoscute la momentul incheierii contractulul).In cazul in care clientul (cumparatorul) comercializeaza aceste produse,societatea noastra nu impune preturi de comercializare.

5.CONDITII DE PLATA

Sumele facturate,cu exceptia prestarilor de servicii si servisare, se vor plati la livrare, dacă nu există alte clauze stabilite in scris.Plata se va face în numerar, prin vărsământ bancar, cu fila CEC sau Biet la Ordin (după cum a fost stabilit).In cazul in care clientul nu plateste prima livrare,vanzatorul poate rezilia unilateral contractul, neafectand obligatiile deja scadente intre parti.Reclamatiile unei plati partiale nu il indreptatesc pe client sa retina plata referitoare la comenzile neobiectate, deja scadente.Platile sunt scadente in ordinea livrarilor.Pentru export, sunt valabile conditiile de plată si livrare stabilite in scris.In cazul in care se intarzie cu plata facturii,clientul debitor va plati toate cheltuielile : taxa de notificare,cheltuieli de judecata si onorariul avocatului sau societatii profesionale de activitati juridice, etc.Viramentele facute dupa data notificarii vor fi luate in considerare numai după varsamantul in cont si aparitia extrasulul de cont cu suma platita de client.Deci,penalizarile și dobanda legala vor fi calculate pana la data aparitiei sumei in extrasul de cont.Clientul nu poate sa ceara compensarea si nu poate sa retina plata scadenta sub nici un fel de motiv sau pretentie.Pentru intarzieri, se stabilesc penalitati de intarziere de 1%pe zi, la care se adaugă și dobanda legala.Cheltuielile pentru scontarea instrumentelor de plata vor fi suportate de client și vor fi socotite debite neachitate ale clientului.In contract se poate stabili ca fumizorul sa faca livrari partiale ale produselor comandate de client.Dacă clientul intarzie cu plata parțiala, vanzatorul poate sa retina livrarile partiale care au mai ramas de efectuat si poate opri si livrarile care au fost făcute pe baza unei alte comenzi.Termenele de livrare pentru aceste comenzi se prelungesc pana la achitarea sumelor deja scadente.
Vanzatorul poate solicita un avans pentru executia comenzilor,intre 10%-50% din valoarea comenzii.

6. LIVRAREA

Termenul de livrare va fl stabilit de cǎtre vanzator; acest termen incepe sǎ curga abia dupa clarificarea tuturor particularitatilor legate de comanda.Termenul de livrare se poate prelungi in cazul in care intervin cazuri de forță majora, sau daca fabrica sau unul dintre subfunizorii nostri au deficiente de productie,intârzieri în livrarea materiei prime, conflicte de muncă, etc.In cazul in care, in timpul derularii contractului, clientul modifica comanda initiala, termenul de livrare se va prelungi, deoarece se prelungeste timpul de productie.Prelungirea termenulul de livrare va fl decizia vanzatorului.Vanzatorul va  notifica cumpărătorului noul termen de Iivrare.Pentru depășirea timpului de Iivrare, nu se acordǎ nici o despagubire.Transportul produselor se face pe riscul clientului, chiar dacă transportul este efectuat cu mijloacele de transport ale vanzatorului. Dacă clientul dorește asigurarea mărfii,va trebul să-și exprime dorința în scris, această aslgurare se va face pe cheltuiala clientului.Dacă cumpărătorul solicită în scris livrări parțiale, acestea vor fi plǎtite separat (fiecare livrare parțială va fl achitată de cumparātor).Cheltuielile de transport si predare a bunurilor vor fi suportate de cumpărător, dacă nu a fost altfel stabilit.În cazuri excepționale, furnizorul poate asigura transportul,pe baza întelegerii între pǎrţi, în formǎ scrisǎ.Refuzul unor bunuri nu il scuteste pe cumparǎtor de obligația de a plăti bunurile pe care nu le refuzǎ sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract.

7.TRANSFERUL PROPRIETATII

Transferul proprietǎții de la vânzător la cumpǎrǎtor va avea loc la data plățil integrale.

8.NOTIFICARI, COMUNICARI

Orice comunicare sau notificare adresată de una din părti celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacǎ este transmisǎ la adresa sediului prevǎzut in prezentul contract.În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale postalǎ, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire si se considerǎ primită de destinatar la data menționată de oficiul postal primitor pe aceastǎ confirmare.Daca notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considerǎ primltă în prima zi lucrǎtoare după cea în care a fost expediatā.Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dinmodalitătile prevăzute la articolele precedente.

9. FORTA MAJORA

Forta majorǎ exonereazǎ de rǎspundere pǎrțile în cazul neexecutǎrii parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin fortǎ majorǎ se intelege un eveniment independent de voința partilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractulul și care împledică părțile să execute total sau partial obligatiile asumate.Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoştința celeilalte părți, in scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forțel majore, împreună cú avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.Data de referintǎ este data stampilei postei de expediere.Dovada va fi certificată de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statulul care o invocǎ.Partea care invocă forța majoră are obligațla sǎ aducǎ la cunostinta celeilalte pǎrti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.Daca aceste împrejurǎri şi consecințele lor durează mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. În nicI un caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltǎ parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligatille până la această dată.

10. LITIGII

Litiglile care se vor naste din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutlonate pe cale amlabllǎ.Orice Iitigiu decurgând din sau in legǎturǎ cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin instanta competentǎ cu sediul în Braşov.

11.GARANTIA CONTRACTUALA

Comanda acceptată de furnizor, va fi executatǎ conform conditiilor tehnice stabilite de părti. Modificǎrile tehnice, cat si abaterile de la schite, cataloage si altele, aduse la cunostinta clientilor, nu dau dreptul la reclamatii. Acest lucru este valabil și în cazul defectelor care nu dǎuneazǎ utilitǎtii produselor.Furnlzorul garanteazǎ pe cumpǎrǎtor pentru vlclile ascunse ale produselor, în conditiile legii.Obiectiile constatate se vor face in scris in termen de 15(cincisprezece) zile calendaristice de la primirea produselor,prin indicarea specificata a deficientelor.Dupa trecerea acestui termen,furnizorul va socoti cǎ bunurile au fost primlte in bunǎ stare.La o reclamatie fācutǎ dupa acest termen,toate pretentiile de garanție si despagubire se pierd.Pentru deficientele cauzate de o utilizare sau intretinere necorespunzatoare,vânzatorul nu este raspunzator.Pentru acele produse care au fost utlizate sau intretinute necorespunzător, nu se acordă garantie.La lipsurile (deficiențele) motivate, vom remedia sau livra produsele pentru inlocuire.Cumparatorul nu poate pretinde plata de daune sau despagubiri.

12.RASPUNDEREA FATA DE PRODUS

Clientul se obliga sa foloseseasca produsul doar conform instructiunilor de functionare si folosire si sǎ folosească dispozitive de protectie.Daca se provoacǎ daune din cauza intrebuintǎrii defectuoase, vânzătorul isi declină orice răspundere cu privire la aceste daune.Vânzǎtorul nu rǎspunde pentru daunele cauzate altor persoane care nu sunt cumparători.

13.CONDITII SPECIALE PENTRU PRESTARE DE SERVICII

Bunurile primite de prestatorul de servicii vor fi executate și facturate de acesta și se vor elibera clientului numai dupǎ semnarea de către cli ent a facturii ellberate de prestator.Clientul este de acord să nu ridice bunurile, decât după semnarea facturii de primire a bunurilor. Sumele facturate, pentru prestarile de servicii si servisare, se vor plăti la livrare, dacă nu existǎ alte clauze stabilite in scris.In cazul in care se intârzie cu plata facturii,clientul debitor va plati toate cheltuielile: taxa de notificare,cheltuleli de judecatǎ sl onorariul avocatului sau societății profeslonale de activităti juridice, etc.Viramentele facute dupa data notificăril vor fi luate in considerare numai dupǎ vǎrsământul în cont si aparitia extrasulul de cont cu suma plǎtitǎ de client. Deci,penalizarile și dobânda legală vor fi calculate până la data aparitiei sumei in extrasul de cont. Clientul nu poate să ceară compensarea și nu poate sǎ retinǎ plata scadenta sub nici un fel de motiv sau pretentie.Pentru intârzieri, se stabllesc penalitati de intârziere de 1% pe zi, la care se adaugă și dobânda legalā.Cheltuielile pentru scontarea instrumentelor de platǎ vor fi suportate de client și vor fi socotite debite neachitate ale clientului.In contract se poate stablli ca furnizorul sǎ faca livrari partiale ale produselor comandate de cllent.Dacă clientul întârzie cu plata parțială, vânzătorul poate să rețină livrările parțiale care au mai rămas de efectuat și poate opri și llivrarile care au fost fǎcute pe baza unei alte comenzi.Termenele de livrare pentru aceste comenzi se prelungesc până la achitarea sumelor deja scadente.Vânzǎtorul poate solicita un avans pentru executia comenzilor,intre 10%-50% din valoarea comenzii.Garanția oferită de prestator se limltează la obligatia de remediere.Despagubirile de orlce fel nu sunt acordate de cǎtre prestator, doar dacă se constată o neglijențǎ gravǎ a prestatorulul. Pentru consecintele ce apar datoritǎ folosiril necorespunzătoare a produselor, nu se preia nici o raspundere. In cadrul activitătii noastre de informare a clientilor, este exclusǎ o rǎspundere pentru despǎgubiri din partea prestatorulul de servlcii. Este valabil sl in cazul altor obligatii care au legatura cu negocierile din cadrul contractului sau cu executia comenzilor.

14.CLAUZA DE EXCEPTIE DE PROPRIETATE

Vânzǎtorul isi pastreaza dreptul de proprietate asupra produselor, pâna la plata integrala a lor, incluslv a costurilor supllmentare.In cazul in care plata produselor nu se va face in termenele stabillie, vânzǎtorul poate cere in scris rambursarea produselor, in termen de min. 10 zile de la constatarea neplǎtii. Cumparǎtorul este obligat as restituie vanzǎtorului aceste produse.Clientul nu poate gaja produsele livrate, decât dupe Plata integral a acestora.In cazul in care se reziliazǎ contractul de catre cumpărător, el este obligat să plătească bunurile livrate sau comandate; avand in vedere ca majoritatea produselor sunt produse individuale si nu pot fi vândute unor terte persoane fizice sau juridice.Cheltuielile fǎcute de vânzǎtor pânǎ la data livrǎrii bunulul,vor fi calculate sl facturate de vânzător, lar cumparatorul este de acord sǎ plǎteasca aceste cheltuieli.In cazul in care cumparatorul nu-si executa obligatiile contractuale, vânzătorul va decide demersurile care se fac in continuare pentru rezolvarea situatiilor ivite.