Algemene voorwaarden

Stand 17 september 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap Leitz Service B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Elst. gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Gelderland d.d. 17 september 2020 onder nummer 38/2020.

Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Leitz: de besloten vennootschap Leitz Service BV, gevestigd en kantoorhoudende te Elst; - de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging van Leitz is gericht.
1.2 Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten door Leitz, tenzij daarvan via een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken.
1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever of van derden worden door Leitz uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Leitz handelt alleen met zakelijke klanten en uitdrukkelijk niet met consumenten. Wettelijke bepalingen die zien op bescherming van rechten van consumenten zijn op overeenkomsten tussen Leitz en de opdrachtgever derhalve uitdrukkelijk niet van toepassing.

Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Leitz zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte informatie. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Leitz niet.
2.2 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
2.3 Aan een overeenkomst die ziet op aanvaarding van een aanbod dat afwijkt van het aanvankelijk door Leitz gedane aanbod, is Leitz alleen gebonden indien Leitz schriftelijk heeft bevestigd met aanvaarding van het afwijkende aanbod akkoord te gaan.
2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding en eventuele aanvaarding daarvan, maar voor de levering, een verhoging optreedt, behoudt Leitz zich het recht voor deze kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of deze kostenverhoging voorzienbaar was.
2.5 In het bijzonder behoudt Leitz zich het recht voor kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen in geval deze kostenverhoging komt door wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en wisselkoersen, ongeacht of deze kostenverhoging voorzienbaar was.
2.6. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit door Leitz in het kader van een aanbieding of opdracht verstrekte tekeningen, afbeeldingen, modellen en andere documenten, blijven exclusief voorbehouden aan Leitz, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De documenten blijven eigendom van Leitz en dienen op eerste verzoek aan Leitz te worden geretourneerd. De opdrachtgever staat ervoor in dat de bedoelde informatie, behalve indien nodig voor uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Leitz wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel, verbeurt hij een boete van € 500,-- per overtreding, onverminderd het recht van Leitz om daarnaast of in plaats daarvan de werkelijke schade te verhalen.
2.7 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Leitz op geen enkele wijze gebonden aan mondelinge toezeggingen van of afspraken met medewerkers van Leitz.
2.8 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.
2.9 Voor kleine orders tot € 50,- brengen wij een toeslag van € 5,- in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Levering en transport
3.1 Alle leveringen geschieden aan het door de opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Het risico voor alle directe of indirecte schade die ontstaat aan of vanwege door Leitz te leveren goederen rust vanaf het moment van levering op de opdrachtgever. In geval deze goederen door Leitz verzonden worden, rust het risico bij de opdrachtgever vanaf het moment van verzending door Leitz.
3.3 Opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zijn gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien buiten de schuld van Leitz vertraging ontstaat, bijvoorbeeld doordat tijdig bij derden bestelde materialen niet tijdig door die derden worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, kan de opdrachtgever hieraan niet eerder enig gevolg verbinden dan nadat de opdrachtgever Leitz bij aangetekende brief een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren. Overschrijding van de levertermijn geeft de opdrachtgever geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de overschrijding meer dan zestien weken bedraagt.
3.4 Indien Leitz in opdracht van de opdrachtgever artikelen vervoert, bijvoorbeeld ter aflevering, onderhoud of herstel, rust het risico voor alle directe of indirecte schade die ontstaat aan of vanwege deze artikelen bij de opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opdracht of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (de medewerker van) Leitz.
3.5 De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leitz gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.6 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
3.7 Gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Leitz te worden gemeld, waarbij de aard en omvang van het gebrek gedetailleerd wordt omschreven. De opdrachtgever dient Leitz in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3.8 Wordt een gebrek na de gestelde termijn van 48 uur gemeld, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die de opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Leitz onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder valt ook oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en (andere) ernstige storingen in het bedrijf van Leitz of dat van Leitz’ leveranciers.
4.2 Bij overmacht heeft Leitz ter keuze het recht de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Leitz in welke vorm dan ook gehouden is tot vergoeding van enige schade, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling
5.1 Betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betaaltermijn is vermeld.
5.2 Leitz heeft het recht voorschotten op te leveren goederen of diensten te in rekening te brengen. Indien betaling van een in rekening gebracht voorschot uitblijft, behoudt Leitz zich het recht voor de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.
5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Leitz, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.
5.4 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die Leitz maakt om haar vordering op de opdrachtgever te incasseren indien de opdrachtgever in verzuim is, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de daadwerkelijk gemaakte kosten, met een minimum van 15% van de vordering in hoofdsom.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2, gaat de eigendom van door Leitz geleverde goederen eerst over op opdrachtgever, wanneer de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.
6.2 De opdrachtgever zal aan Leitz alle medewerking verlenen teneinde Leitz in de gelegenheid te stellen het in het vorige lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. 6.3 De door Leitz onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn voor de opdrachtgever onoverdraagbaar, kunnen door de opdrachtgever niet worden verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.
6.4 De opdrachtgever dient de door Leitz geleverde goederen zodanig te markeren dat duidelijk is dat deze door Leitz zijn geleverd, zodat deze te allen tijde te onderscheiden zijn van alle andere zaken die bij de opdrachtgever aanwezig zijn.

Garantie
7.1 De garantiebepalingen van de leveranciers van Leitz gelden voor door Leitz geleverde goederen, tenzij hiervan in het hierna volgende wordt afgeweken. Indien de leverancier van Leitz geen garantie aan Leitz heeft verstrekt of de garantie reeds is verstreken, geeft Leitz voor het betreffende product geen garantie aan de opdrachtgever.
7.2 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Leitz in voor de deugdelijkheid van de door Leitz geleverde goederen en diensten gedurende een periode van zes maanden na (op)levering, mits de opdrachtgever aantoont dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij af- of oplevering nietwaarneembare gebreken, een gebrekkige af- of bewerking of gebrekkig materiaal en bewijst dat het gebrek is ontstaan binnen de eerste zes maanden na (op)levering.
7.3 Indien sprake is van een gebrek waarvoor Leitz op grond van overeenkomst of wet aansprakelijk is, laat de opdrachtgever dit binnen 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Leitz weten, waarbij de aard en omvang van het gebrek gedetailleerd wordt omschreven. Leitz zal het gebrek dan zo spoedig mogelijk op eigen kosten herstellen of vervangen, naar de keuze van Leitz al dan niet op de locatie van het product. Wordt een gebrek na de gestelde termijn van 48 uur gemeld, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.
7.4 In geval van een gebrek aan een product of dienst kan van Leitz uitsluitend herstel of vervanging van het betreffende product worden verlangd. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige (aanvullende) schadevergoeding, uit welke hoofde ook. Melding van een gebrek schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
7.5 Geen enkele garantie bestaat in geval aan het product nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leitz zijn uitgevoerd, indien het geleverde niet op correcte en gebruikelijke wijze is onderhouden, indien het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt of in geval van normale slijtage.

Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Leitz is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leitz, is alle (verdere) aansprakelijkheid van Leitz voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte diensten, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2 Behoudens opzet of grove schuld is Leitz evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Leitz, dan wel voor fouten van personen die door Leitz in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
8.3 Leitz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
8.4 Mocht Leitz niettemin om welke reden dan ook aansprakelijk worden geacht voor welke gebeurtenis dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leitz wordt uitgekeerd.
8.5 De opdrachtgever vrijwaart Leitz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de door Leitz geleverde producten of diensten schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Leitz toerekenbaar is.

Annulering
9.1 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is slechts mogelijk met instemming van Leitz en in dat geval onder eventuele door Leitz te stellen nadere voorwaarden.
9.2 In geval van annulering is Leitz in ieder geval gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving (het positief belang van de overeenkomst).

Opschorting en ontbinding
10.1 Indien de opdrachtgever zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of indien de gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, ongeacht de oorzaak en dus ook in geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, heeft Leitz het recht nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.2 Leitz heeft tevens het recht haar verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling wordt gesteld of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt stilgelegd, geliquideerd of verkocht.
10.3 De vordering van Leitz uit hoofde van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de vordering van Leitz van vergoeding van schade, gederfde winst daaronder begrepen, die voortvloeit uit de niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de opdrachtgever, is onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande ingebrekestelling.
10.4 De opdrachtgever kan zijn verbintenissen uit de overeenkomst met Leitz niet opschorten.

Webshop
11.1 Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten die via de webshop van Leitz gesloten worden. De webshop van Leitz is alleen toegankelijk met de door Leitz aan de opdrachtgever verstrekte inlogcode.
11.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leitz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
11.3 Voor betaling van producten die via de webshop worden besteld, wordt alleen creditcard geaccepteerd. Goederen worden niet eerder verzonden dan na betaling.
11.4 Bij verkoop via de webshop is annulering van de overeenkomst in ieder geval niet meer mogelijk na verzending van het door de opdrachtgever aangekochte artikel.

Toepasselijk recht/geschillen
12.1 Op alle door Leitz gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit met Leitz gesloten overeenkomsten, ook die in kort geding, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Wijziging voorwaarden
13.1 Leitz behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever wordt daarom geadviseerd regelmatig de voorwaarden op wijziging na te gaan.