Általános szerződési feltételek

Dátum 2024/03

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

amely a Leitz Hungária Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Kis-Duna u. 6., Cg. 13-09-088776) mint eladó (Szállító) által a Megrendelővel kötött szerződésekre érvényes

 

A jelen Általános Szerződési Feltételeket („ÁSZF”) a Szállító távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg.

 

 

1.Általános, szerződéskötés

 

1.1 A Ptk. szerinti fogyasztónak nem minősülő vállalkozókkal, jogi személyekkel vagy természetes személyekkel (a továbbiakban: „Megrendelő”) kötött valamennyi ajánlat és megállapodás az alábbi szerződési feltételeken alapul. A Megrendelő eltérő beszerzési feltételei nem válnak a szerződés részévé, még a megrendelés elfogadásával sem. A Megrendelő jelen szabályozástól eltérő tartalmú beszerzési feltételei abban az esetben sem érvényesek, ha konkrét egyedi esetben azoktól a Szállító nem határolódik kifejezetten el.

 

Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF-et önmagával szemben nem kívánja alkalmazni, akkor köteles ezt írásban haladéktalanul jelezni. Ezen ÁSZF-től eltérő megállapodásokat egyedi írásbeli szerződésben kell rögzíteni.

A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a felek között a termékekkel kapcsolatos megállapodást, ajánlatot, kikötést.

A jelen ÁSZF-től bármilyen eltérés csak akkor érvényes, ha azt a Szállító írásban elfogadta.

 

A Megrendelő a megrendelés elküldésével, az ajánlat elfogadásával kijelenti és elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szállító honlapján keresztül megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, úgy nem jogosult a Szállítótól terméket megrendelni vagy átvenni.

 

Mindazok a szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolataikban megegyeztek, illetve minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, csak akkor válik a szerződés részévé, ha abban a Felek külön megállapodnak. Ugyanez vonatkozik az üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokásra is.

 

A szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre.

A megrendelés Szállító által történő visszaigazolása – akár a lényeges kérdéseket (megrendelés tárgya, ár, szállítási határidő) nem érintő eltérésekkel – elfogadásnak minősül, kivéve, ha eltérés esetén a Megrendelő tiltakozik az eltérő feltételek ellen.

Amennyiben a felek külön megállapodást kötnek, az csak a mindkét fél által történő aláírással jön létre.

 

1.2 Az ajánlatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, kivéve, ha az ajánlatban határozott időre szóló kötelezettségvállalás van feltüntetve.

 

1.3 Szállító fenntartja a tulajdon- és szerzői jogokat az általa átadott mintákra, ajánlatokra, költségbecslésekre, rajzokra és hasonló tárgyi és immateriális jellegű információkra, beleértve ezek elektronikus formáit is. Ezeket nem lehet harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, és kérésünkre vissza kell szolgáltatni őket.

 

1.4 A megrendelés visszaigazolása a jelenleg rendelkezésre álló műszaki adatokra való hivatkozással történik. A méretek és tűrések a mindenkor érvényes szabványokon, egyébként a szokásos kereskedelmi gyakorlaton és a technika jelenlegi állásán alapulnak, és csak információk, nem garanciák. Fenntartjuk a jogot, hogy a Leitz csoport mindenkori aktuális gyártási programjából szállítunk szerszámokat, ha azok funkciójukban megfelelnek a megrendelt szerszámnak. Azonos azonosítószámú, 10 darabnál nagyobb rendelési mennyiség esetén fenntartjuk a jogot a 10%-os alul- vagy felülteljesítésre.

Fenntartjuk a jogot arra is, hogy kisebb műszaki és kivitelezési változtatásokat eszközöljünk a szokásos mennyiségi kereteken és/vagy minőségi toleranciahatáron belül, amennyiben ez nem ésszerűtlen a vevő számára, különösen, ha a funkció és a megrendelt termékek értéke nem csökken.

 

1.5 A megrendelt termékek műszaki adatainak a szerződés megkötése utáni módosítása vagy részletezése a Szállító hozzájárulását igényli, meghosszabbíthatja a szállítási határidőt, és a Megrendelő költségeinek növekedését okozhatja. A kiszámlázandó költségek összegét a módosítás végrehajtásának terjedelme és ráfordításai határozzák meg.

 

 

2. Árak, Incoterms és fizetés

 

2.1 Az árképzés alapja a megrendelés időpontjában érvényes árlista. Az árak az ajánlat/megrendelés készítésének időpontjában érvényes anyag/nyersanyag árak alapján készültek. Fenntartjuk a jogot, hogy az alapanyagok árának változása, illetve árfolyamváltozás esetén árainkat módosítsuk. A jövőbeli árváltozás nem érinti a már megrendelt termékek árát.

A megrendeléshez megállapodott árak forintban és nettó összegben értendők (külön megállapodás esetén Euróban), melyek a csomagolási költséget magukban foglalják. Az árakhoz a mindenkori törvényes mértékű általános forgalmi adót hozzá kell adni.

Külön megállapodás hiányában az árak a szabad fuvarozói szállításra/ FCA Leitz feladási hely (Incoterms 2020) vonatkoznak. Szállítónak joga van saját eszközzel történő szállításra, valamint a fuvarozó kiválasztására és megbízására, valamint a szállítandó termék átadására a fuvarozónak.

 

A teljesítés helye cégünk vagy anyacégünk székhelye: Érd vagy Riedau (Ausztria) vagy bármely Leitz vállalat feladási helye. Amennyiben a Megrendelő máshová kéri a szállítást a teljesítés helye akkor is a cégünk/anyacégünk székhelye marad. A szállítás időpontja az a nap, amikor a futár, csomagszállító vagy más szolgáltató átveszi a termékeket.

 

2.2 Az expressz kézbesítés és egyéb különleges megállapodások többletköltségei a Megrendelőt terhelik.

 

2.3 Visszaküldés esetén, amelyhez minden egyes esetben a Szállító írásbeli hozzájárulása kifejezetten szükséges, kezelési költség miatt a visszaküldött áru a számlázott értékének 10%-kal, de legalább 15 €-val csökkenetett értékén kerül visszavételre. Ez nem vonatkozik a Szállító részéről történt téves szállítások esetére (nem a szerződésnek megfelelő teljesítés történt).

 

2.4 A Leitz jogosult a teljesítést megtagadni, ha a szerződés megkötését követően olyan információk birtokába kerül, amelyek alapján attól kell tartani, hogy a Vevő nem lesz képes teljesíteni a kötelezettségeit.

 

2.5 Külön megállapodás hiányában a fizetés a szállítást követően azonnal és minden levonás nélkül a Szállító számlájára történik. A leszállított mennyiséget kell kiszámlázni.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Megrendelőt a számla kiegyenlítésének késleltetésére.

Új Megrendelő első megbízása esetén fizetési módként csak a készpénzes, az előre fizetés, illetve az utánvétel jöhet számításba kiegyenlítési módozatként.

 

Nagyobb értékű, specifikusan a Megrendelő részére készülő szerszámok megrendelésekor Szállító jogosult előleget kérni, melynek mértéke a megrendelt termékértékét nem lépheti túl. Előleg kikötése esetén a szállítási határidő az előleg Szállító bankszámlájára, vagy pénztárába történő beérkezésének napján kezdődik. Az ügylet Megrendelőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén Szállító az előleget mindaddig jogosult kamatmentesen visszatartani, míg a terméket más felhasználó felé nem értékesíti.

 

2.6 A Megrendelő csak annyiban jogosult a kifizetések visszatartására, amennyiben ellenkövetelései nem vitatottak vagy jogerősen elbíráltak.

 

2.7 A Megrendelő a fizetendő összeget csak annyiban jogosult más jogviszonyból származó ellenkövetelésekkel szemben beszámítani, amennyiben azok nem vitatottak vagy jogerősen megállapítottak

 

2.8 Késedelmes fizetés esetén a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot és a 2016.évi IX.tv. szerinti behajtási költségátalányt számítunk fel.

Szállító jogosult a késedelmi kamatot meghaladó mértékű kárigényét érvényesíteni, továbbá Megrendelő köteles megtéríteni Szállító részére az igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

 

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Szállító és/vagy Szállító jogi képviselője írásban, 8 napos póthatáridő tűzésével felszólítja tartozása kiegyenlítésére. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének ezen póthatáridő(k)ben sem tesz eleget. Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és jogos követelését bírósági úton (akár felszámolási eljárás útján) érvényesíteni.

 

Megrendelő késedelmes fizetése vagy lejárt tartozása esetén Szállító jogosult teljesítését felfüggeszteni, szüneteltetni. Szállító a szüneteltetés/felfüggesztés ideje alatt nem esik késedelembe és a Megrendelő semmilyen igényt nem érvényesíthet vele szemben.

 

 

3. Szállítási idő

 

3.1 A szállítási határidőt a szerződő felek megállapodása határozza meg. A szállítási határidő betartása a Szállító részéről azt feltételezi, hogy minden kereskedelmi és műszaki kérdés tisztázódott, és a Megrendelő minden őt terhelő kötelezettségének eleget tett. Amennyiben ez nem így van, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik és az előbb írt feltételek bekövetkezéséig a Szállító nem eshet késedelembe. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a késedelemért a Szállító a felelős.

 

3.2 A szállítási határidő betartása a megrendelt termékek helyes és időben történő átadását jelenti. A szállítás teljesítésének igazolása általában szállítólevél kiállításával történik, amelyen a Felek a szállítást – nevük és a dátum feltüntetésével – aláírásukkal igazolják. Szállítólevél hiányában a szállítást a Megrendelőnek átadott számla igazolja.

Amennyiben szállítási kár vagy veszteség következik be, azt haladéktalanul jelezni kell a Szállító számára, - fuvarozó közreműködése esetén - annak kár- illetve veszteségigazolásának egyidejű mellékelésével. A károsodott árut a Szállító rendelkezésére kell tartani.

 

3.3 A szállítási határidő betartottnak minősül, ha a szállítandó termék a szállítási határidő lejártáig elhagyta üzemünket (FCA Leitz feladási hely), vagy a szállításra való készenlétről szóló értesítés megtörtént.

 

3.4 Ha a szállítási határidő be nem tartása vis maior vagy más, a Szállítón kívül álló esemény miatt következik be, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

 

3.5 A részszállítások megengedettek, kivéve, ha az a szerződésben kizárásra került.

 

3.6 Ha a Megrendelő az esedékesség után észszerű határidőt szab a Szállító számára a teljesítésre, és ezt a határidőt a Szállító nem tartja be, a Megrendelő a törvényes rendelkezések keretei között jogosult a szerződéstől elállni. A szállítási késedelemből eredő további követelések kizárólag a jelen feltételek 7.2. pontja szerint határozhatók meg.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben felszámolási eljárás indul, a Szállítóval szemben fennálló még le nem járt tartozása a felszámolási eljárás megindulását elrendelő jogerős bírósági végzésnek a Cégközlönyben való megjelenésének napján lejárttá válik. /Cstv. 35. § /1/

Mindez érvényes a Megrendelő ellen indult csődeljárás esetén is.

Ilyen esetben Szállító a már leszállított áru ellenértékét azonnali hatállyal követelheti, a még nem teljesített megrendelést pedig csak a vételár előzetesen történő kiegyenlítése esetén köteles teljesíteni.

 

 

4. Kockázat és kárveszély viselésének átszállása

 

4.1 A kockázat akkor száll át a Megrendelőre, amikor a szállítandó termék az FCA Leitz feladási helyen szállításra átadásra került, még akkor is, ha részszállítások történtek, vagy a Szállító más szolgáltatásokat vállalt, pl. a szállítási költségeket vagy a szállítást és a telepítést.

 

A termék kiszállítása a Megrendelő által megjelölt helyre a Megrendelő kockázatára történik. A Megrendelő kockázata a szállítójárműre történő felrakodást követően kezdődik, akkor is, ha ez a Szállító járműve.

 

4.2 Ha a feladás vagy átvétel a Szállítónak fel nem róható körülmények miatt késik vagy nem történik meg, a kárveszély a feladás- vagy átvételi készségről szóló értesítés napján száll át a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő külön nem kéri, úgy a szállítmányokat nem biztosítjuk törés vagy szállítás alatti sérülés, tűz, lopás és hasonlók ellen. A Szállító vállalja, hogy a Vevő által kért biztosításokat a Megrendelő költségére megköti.

 

4.3 Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból - az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban bármilyen eltérést tapasztal, köteles ezeket jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles a Szállítónak eljuttatni, a pontos leírással, a bizonylatok, szállítólevél csatolásával, valamint a számlaszám megadásával. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, az esetleges eltéréseket szintén jegyzőkönyvben köteles rögzíteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

 

Fentiek elmulasztása esetén a szállítás szerződésszerű teljesítésnek minősül és a Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy a termék mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Szállítóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen

 

Nincs helye reklamációnak olyan eltéréseknél, melyek nem haladják meg a szakmában szokásos mértéket, illetve, ha a minőségi irányelvek által előírt követelményeken belül maradnak.

 

Amennyiben a termék átvételekor a termék csomagolása sérült, hiányos vagy hibás, Megrendelő köteles erről az átvételt megelőzően jegyzőkönyvet felvenni, és csak a jegyzőkönyv fuvarozó általi átvételét követően veheti át a terméket. A sérült, hiányos vagy hibás csomagolásról Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót.

 

Amennyiben a Megrendelő a mennyiségi vagy minőségi kifogást alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Szállítónak megtéríteni.

 

 

5. A tulajdonjog fenntartása

 

5.1 A szállítási szerződés szerinti összes fizetés beérkezéséig fenntartjuk a szállított termékek tulajdonjogát, függetlenül attól, hogy az kinek a birtokában van.

 

5.2 A Megrendelő a teljes kifizetésig a szállítási tárgyat nem adhatja el, nem zálogosíthatja el, és nem engedményezheti biztosítékként. Harmadik fél általi lefoglalás, elkobzás vagy egyéb rendelkezés esetén a Megrendelő köteles a Szállítót haladéktalanul értesíteni.

Továbbértékesítés esetén a Megrendelő - kártérítési kötelezettsége mellett - köteles a harmadik személyt a tulajdonjog fenntartás tényéről tájékoztatni és egyidejűleg vételár-követelését Szállítóra engedményezni és a Szállítót a továbbértékesítés minden lényeges feltételéről, a termék felhasználási módjáról tájékoztatni

 

5.3. A Megrendelő szerződésszegése, különösen fizetési késedelem esetén a szállított terméket felszólítás után Szállít jogosult visszavenni, és a Megrendelő köteles azt átadni. A tulajdonjog-fenntartás érvényesítése, valamint a szállított termékek Szállító által történő lefoglalása nem minősül a szerződéstől való elállásnak. A Megrendelő által benyújtott fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelem feljogosítja a Szállítót arra, hogy elálljon a szerződéstől, és a szállított termékek azonnali visszaszolgáltatását követelje.

 

 

6. Szavatosság

 

Szállító szavatosságot vállal az általa szállított vagy szolgáltatott termék kifogástalan minőségéért. A Szállító katalógusaiban, prospektusaiban, rajzaiban feltüntetetthez képest műszaki változások nem képezhetik reklamáció alapját mindaddig, míg a felhasználási célnak megfelelnek a termékek.

Ugyanez érvényes olyan hibákra, melyek a termék alkalmazhatóságát nem

 befolyásolják.

Szállító nem teljesít hibásan, ha a vevő a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy ismernie kellett volna.

 

Megrendelő a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

A termék kicserélése esetén a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kicserélt termékre újból kezdődik.

 

A szállított termékek hibáira és joghibáira a további igények kizárása mellett - a 7. pontra is figyelemmel - az alábbiak szerint vállal a Szállító szavatosságot:

 

 

6.1. Műszaki hibák

 

6.1.1. Minden olyan alkatrészt, amely a kockázat átszállását megelőző körülmények következtében hibásnak bizonyul, a Szállító saját belátása szerint díjmentesen kijavít vagy kicserél. Az ilyen hibák felfedezéséről haladéktalanul írásban értesíteni kell a Szállítót (ld. 4.2 pont). A kicserélt alkatrészek a Szállító tulajdonába kerülnek.

 

Megrendelő nem követelhet kijavítást vagy kicserélést, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szállító számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

Ha a Szállító a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a Megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

6.1.2. A Megrendelő köteles a Szállítónak a szükséges időt és lehetőséget biztosítani a Szállító által szükségesnek ítélt javítások és csereszállítások elvégzéséhez, ellenkező esetben mentesül az ebből eredő következményekért való felelősség alól.

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

 

Szállító kártérítési felelőssége legfeljebb a leszállított termékek vételárának erejéig áll fenn.

 

6.1.3 Ha csak jelentéktelen hibáról van szó, a Megrendelő csak a vételár csökkentésére jogosult. A vételár csökkentésére vonatkozó jog egyébként kizárt marad.

 

6.1.4 Nem érvényesíthető szavatossági igény különösen a következő esetekben:

Nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használat, a Megrendelő vagy harmadik fél általi hibás üzembehelyezés, természetes elhasználódás, kopás, hibás vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő karbantartás, nem megfelelő anyaghasználat, alkalmatlan eszközök vagy cserealkatrészek használata. Ha a Megrendelő vagy harmadik fél nem megfelelő javításokat végez, az ebből eredő következményekért a Szállító nem vállal felelősséget. Ugyanez vonatkozik a szállított terméken a Szállító előzetes hozzájárulása nélkül végrehajtott változtatásokra is.

 

 

6.2 Jogcím-hibák

 

Ha a szállított termék használata Magyarországon iparjogvédelmi vagy szerzői jogok megsértéséhez vezet, akkor a Megrendelő számára a további használat joga alapvetően a Szállító költsége lesz, vagy a Szállító a szállított terméket a Megrendelő számára észszerű módon úgy módosítja, hogy a tulajdonjogok megsértése megszűnjön.

Ha ez gazdaságilag észszerű feltételek mellett nem lehetséges, akkor a Szállító is vagy a Megrendelő is jogosult a szerződéstől elállni.

A joghibákra vonatkozó szavatosság csak akkor áll fenn, ha ez nem a Megrendelő utasításán alapul.

 

 

7. Felelősség

 

7.1 Ha a szállított terméket a Megrendelő a Szállító hibájából, a szerződéses kötelezettségek megszegése miatt nem tudja szerződésszerűen használni, a 6. és 7.2. pontok rendelkezései megfelelően alkalmazandók, a Megrendelő minden további igényének kizárásával.

 

7.2. Eladó felelőssége csak az általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért áll fenn. Eladó a Vevő speciális körülményeiből adódó bármilyen következményi káráért, esetleges elmaradt vagyoni előnyért, valamint a prospektusokban, katalógusokban és egyéb írásos anyagokban szereplő esetleges téves adatokért nem vállal felelősséget.

Eladó kártérítési felelőssége legfeljebb a leszállított termékek vételárának erejéig áll fenn.

Minden további igény érvényesítését Szállító kizárja.

 

A fenti felelősség korlátozások nem érintik a vevő termékfelelősségből származó igényeit. Továbbá a felelősségi korlátozások nem érvényesek a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetében.

 

Felek a szerződéses kötelezettségeik teljesítését érintő körülményekről haladéktalanul és teljeskörűen kötelesek tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősek.

Feleknek tudomása van arról, hogy a 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) alapján a szerződést megelőző tárgyalások során tájékoztatni kötelesek egymást a szerződést érintő lényeges kérdésekről és feltételekről. Ennek elmulasztása esetén az esetleges kártérítésre jogosult fél - a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett káron túlmenően – egyéb károkat és elmaradt vagyoni előnyt kizárólag olyan mértékben érvényesítheti a károkozóval szemben, amilyen mértékben bizonyítani tudja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a jelen szerződés megkötésének időpontjában a károkozó fél számára előrelátható volt.

 

 

8 Elévülés, alkalmazandó jog, joghatóság helye

 

Elállásnak (a szerződés felbontásának) csak akkor van helye, ha az eredeti állapot természetben helyreállítható. Elállásra bármelyik fél kizárólag akkor jogosult, ha felajánlja az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását. Amennyiben a Szállító elállására az ajánlat késedelmes elfogadása vagy a Megrendelő fizetési késedelme miatt kerül sor, Szállító jogosult a megrendelés értéke 30 %-ának (+ÁFA) megfelelő összegű meghiúsulási kötbért felszámítani.

Amennyiben Szállító a Megrendelőnek felróható okból eláll a szerződéstől, Megrendelő köteles megtéríteni a Szállítónak az ezzel okozott károkat, ideértve a következményi károkat és az elmaradt hasznot is.

 

Megrendelő részéről nincs helye elállásnak jelentéktelen hiba miatt, valamint olyan esetben, amikor az elállás feltételeinek bekövetkezését Megrendelő felróható magatartása idézte elő.

Nem tekinthető hibának a katalógusokban foglaltaktól vagy a korábban leszállított termékektől való kisebb, jelentéktelen eltérés.

 

A Szállító és a Megrendelő között fennálló valamennyi jogviszonyra kizárólag a Magyarországnak a belföldi felek közötti jogviszonyokra vonatkozó joga az irányadó.

Jogviták esetére a felek – értékhatártól függően – a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

9. Szerviz és szerszám karbantartási szolgáltatási tevékenység

 

Szerviz- és/vagy szerszám karbantartási szolgáltatások esetén a Felek között jogviszony tipikusan úgy jön létre, hogy a Szállító munkatársa a Megrendelőnél elektronikus úton rögzíti a konkrét megrendelés Felek által lényegesnek ítélt feltételeit, amelyről a Megrendelő egy automatikus visszajelzést kap e-mailben. A Felek közötti jogviszony az e-mail Megrendelő postafiókjába történő megérkezésével jön létre. Amennyiben Szállító alvállalkozót vesz igénybe, akkor annak tevékenységéért úgy felel, mintha maga teljestett volna.

 

Szerviz- és/vagy szerszám karbantartási szolgáltatások esetén a szállítást tipikusan a Szállító végzi.
 

Amennyiben a Szállító részére tárgyakat, eszközöket további megmunkálásra, (pl. élezésre) átadtak, a megmunkálandó tárgy a javítási díj kifizetésekor vehető át. Minden elvégzett munka azonnal, készpénzben fizetendő, kivéve, ha más írásos megegyezés született.

A díj határidőben történő kiegyenlítésének hiányában Szállítót a díj kifizetéséig vagy másmegfelelő biztosíték nyújtásáig a terméken visszatartási jog illeti meg Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból – az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles megvizsgálni, rendeltetésszerűen kipróbálni és meggyőződni annak megfelelő működéséről.

 

Ilyen esetekben Szállító szavatossági kötelezettsége az általa elvégzett munkára korlátozódik, Szállító semmilyen következménykárért, elmaradt haszonért stb. nem felelős.

 

Szállító nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy ismernie kellett volna.

 

Szállító kártérítési felelőssége legfeljebb a leszállított termékek vételárának erejéig áll fenn.

 

Szállító a szaktanácsadói tevékenysége során nem tartozik kártérítési felelősséggel, kivéve, ha bizonyíthatóan szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal járt el.

 

A jelen ÁSZF-től bármilyen eltérés csak akkor érvényes, ha azt a Szállító írásban elfogadta.

 

 

10. Vegyes rendelkezések

 

A nemzetközi szankcióhatóságok (beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetét; Az Európai Unió és tagállamai, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok) által kiadott szankcionálási szabályoknak megfelelően társaságunk nem folytat kereskedelmi vagy egyéb tranzakciókat a következő országokkal/régiókkal: "Irán, Észak-Korea, Kuba, Ukrajna krími régiója, Szudán, Szíria, Afganisztán, Dél-Szudán, valamint Szevasztopol, Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja ukrán régiók". (Az aktuális szankcionált országok/régiók listáját a szerződés kötéskori állapotnak megfelelően kell vizsgálni)

A szankcionált személyekkel való együttműködés szintén szigorúan tilos. A "szankcionált személy" olyan (természetes vagy jogi) személy, aki szerepel a szankcionáló hatóság szankciós listáján, vagy akinek bejegyzett székhelye vagy telephelye szankcionált országban található, vagy aki egy szankcionált ország joghatósága, kormánya vagy más hatósága alá tartozik.

 

Megrendelő hozzájárul, hogy Szállító kezelje és feldolgozza adatait. Szállító tanácsadói (könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek stb.) szintén jogosultak ezen adatok megismerésére.

 

Szállító és Megrendelő egyaránt köteles a köztük létrejött jogviszonnyal, annak teljesítésével kapcsolatban egymásnak átadott dokumentumokat és megismert információkat szigorúan bizalmasan kezelni és kizárólag a szerződésben rögzített célokra használni. A munkatársak és az esetlegesen közreműködő harmadik személyek (alvállalkozók stb.) kötelesek a fenti rendelkezések betartására.

Felek valamennyi ilyen jellegű információt, adatot üzleti titoknak minősítenek, melyek megőrzésére a köztük létrejött jogviszony megszűnése után is kötelesek.

Valamennyi írásbeli értesítést a felek mindenkori székhelyére tértivevényes ajánlott küldeményként kell megküldeni. Az ilyen küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő 3. munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

 

Felek – sürgős esetben - írásbelinek fogadják el az értesítést e-mailben is (ha az visszaigazolható), de lényeges körülmények esetén az értesítésnek tértivevényes ajánlott küldemény útján is meg kell történnie.

 

 

Hatályba lép 2024.03.01-től