OWS

Stan na dzień 01.09.2021

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług Serwisowych (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do umów, ofert, zleceń, zamówień, potwierdzeń zamówień oraz innych transakcji jakie zawierane są pomiędzy LEITZ-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (zwanej dalej „Sprzedającym”), a jej Kontrahentami (dalej „Kupującym”) w zakresie:

a) sprzedaży Produktów, tj. narzędzi do obróbki drewna i metali nieżelaznych; nowych i używanych, a także części i podzespołów wymienionych w ofercie handlowej Sprzedającego,

b) wykonania Usługi Serwisowej przez Sprzedającego,

o ile Strony nie postanowiły inaczej.

OWS i umowa wiążą Kupującego, stanowią całość.

Sprzedający nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów czy regulaminami, które stosowane są przez Kupującego, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWS mogą być uzgodnione w drodze pisemnej - aneksu do umowy zaakceptowanego przez Strony.

 

2. Oferty

Wszelkie oferty i propozycje składane przez Sprzedającego nie są wiążące i mogą być w każdej chwili odwołane.

 

3. Przedmiot i przyjęcie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest określony Produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego i/lub Usługa Serwisowa wykonywana przez Sprzedającego.

Sprzedający przyjmuje zamówienie w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub ustnie.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień warunków wskazanych w OWS.

Sprzedający w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia informuje Kupującego w formie pisemnej drogą elektroniczną lub telefonicznie o: a) przyjęciu zamówienia do realizacji, potwierdzając Kupującemu cenę, warunki oraz termin realizacji zamówienia, miejsce i sposób dostawy lub b) braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.

Umowę między stronami uznaje się za zawartą z chwilą akceptacji przez Sprzedającego zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) w formie pisemnej listem poleconym lub drogą elektroniczną.

Na podstawie „Potwierdzenia zamówienia”, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu i przenieść na Kupującego własność Produktu, lub wykonać na rzecz Kupującego usługę określoną w umowie, a Kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i/lub potwierdzić wykonanie usługi oraz zapłacić Sprzedającemu cenę określoną w zamówieniu oraz dotrzymać warunków płatności.

 

4. Warunki dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi Serwisowej

Wydanie Produktu, o którym mowa w pkt. I ust. 1, następuje na zasadach Ex- Works (EXW), chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej.

Wykonanie przez Sprzedającego określonej w treści zamówienia Usługi Serwisowej następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego w treści Zlecenia Serwisowego. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień: a) Odbioru/dostarczenia Produktu, o ile zastrzeżono osobisty odbiór Produktu przez Kupującego, lub dostarczenia Produktu pod adres wskazany w treści Zamówienia. b) wykonania Usługi Serwisowej określonej w treści Zlecenia Serwisowego.

Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu Kupującemu.

W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia przyjętego do realizacji, Sprzedający upoważniony jest do żądania od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

O ile w Zamówieniu zastrzeżono osobisty odbiór przez Kupującego, wówczas Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktu od Sprzedającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia poinformowania Kupującego drogą pisemną listem poleconym lub drogą elektroniczną o gotowości Produktu do odbioru. W przypadku nie odebrania Produktu przez Kupującego, Sprzedający dokona przechowania Produktu na koszt i ryzyko Kupującego, a tym samym Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji pozostałych zamówień bez ponoszenia jakichkolwiek kar z tytułu opóźnionych dostaw.

Opóźnienie w osobistym odbiorze Produktu przez Kupującego przekraczające 15 dni lub odmowa Kupującego odbioru produktu dostarczonego przez Sprzedającego są równoznaczne z rezygnacją Kupującego z przedmiotu zamówienia i, tym samym, stanowią odstąpienie Kupującego od umowy. Sprzedający wówczas uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

Produkt musi być sprawdzony przez Kupującego w momencie dostawy w odniesieniu do widocznych wad i które muszą być zgłoszone Sprzedającemu na piśmie niezwłocznie przy odbiorze.

Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu Kupującemu.

W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia przyjętego do realizacji, Sprzedający upoważniony jest do żądania od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

O ile w Zamówieniu zastrzeżono osobisty odbiór przez Kupującego, wówczas Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktu od Sprzedającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia poinformowania Kupującego drogą pisemną listem poleconym lub drogą elektroniczną o gotowości Produktu do odbioru. W przypadku nie odebrania Produktu przez Kupującego, Sprzedający dokona przechowania Produktu na koszt i ryzyko Kupującego, a tym samym Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji pozostałych zamówień bez ponoszenia jakichkolwiek kar z tytułu opóźnionych dostaw.

Opóźnienie w osobistym odbiorze Produktu przez Kupującego przekraczające 15 dni lub odmowa Kupującego odbioru produktu dostarczonego przez Sprzedającego są równoznaczne z rezygnacją Kupującego z przedmiotu zamówienia i, tym samym, stanowią odstąpienie Kupującego od umowy. Sprzedający wówczas uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

Produkt musi być sprawdzony przez Kupującego w momencie dostawy w odniesieniu do widocznych wad i które muszą być zgłoszone Sprzedającemu na piśmie niezwłocznie przy odbiorze.

 

5. Sprawdzenie i odbiór towarów

Sprzedający po dostarczeniu Kupującemu Produktu lub wykonaniu Usługi Serwisowej może na żądanie Kupującego sprawdzić Produkt a Kupujący zobowiązany jest zawsze sprawdzić Produkt w zakresie i zgodności z zamówieniem.

Stan techniczny Produktu lub fakt wykonania oraz jakość wykonanej usługi serwisowej winny być potwierdzone przez Kupującego w formie pisemnej.

 

6. Warunki płatności

Ceny wskazane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie dodany obowiązujący w chwili fakturowania podatek VAT i mogą być podane w PLN lub w walucie obcej stosownie do uzgodnień między stronami, dokonanymi na Zamówieniu/Zleceniu Serwisowym.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży za zamówione produkty/usługi w terminie ustalonym przez obie strony.

Przy zawarciu Umowy Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty zaliczki w wysokości do 100% ceny sprzedaży określonej w Umowie. W razie niewykonania Umowy przez Sprzedającego Kupujący będzie uprawniony, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy i żądać zwrotu otrzymanej zaliczki.

Zapłata ceny przez Kupującego dokonana zostanie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapłata ceny nie może być dokonana przez Kupującego w formie kompensaty lub potrącenia bez pisemnej zgody Sprzedającego.

Zapłata zostanie wykonana przez Kupującego w sposób uzgodniony w Zamówieniu/Zleceniu Serwisowym i podany na fakturze VAT. W przypadku braku takiego zastrzeżenia w Zamówieniu/Zleceniu Serwisowym płatność powinna zostać dokonana przelewem bankowym. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpłaty gotówki lub uznania na rachunku bankowym Sprzedającego kwotą odpowiadającą cenie brutto.

W przypadku sprzedaży w PLN ostateczna cena zostanie ustalona wg kursu EUR z dnia poprzedzającego wystawienie faktury końcowej.

Jeśli kurs EUR z dnia wystawienia faktury zaliczkowej jest niższy o co najmniej 1,5% od kursu z dnia faktury końcowej cena zostanie zaktualizowana wg kursu z dnia poprzedzającego wystawienie faktury końcowej.

W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki, Sprzedający ma prawo przesunięcia terminu dostawy towaru lub wykonania usługi aż do czasu uzyskania z banku Sprzedającego potwierdzenia wpływu zaliczki.

Produkt pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez Kupującego całości ceny. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe dokonanie zapłaty.

Odsetki za opóźnienie muszą być zapłacone w terminie 5 dni od daty otrzymania noty informującej o naliczaniu odsetek.

W razie opóźnienia przez Kupującego płatności, Sprzedający będzie miał prawo wstrzymać realizacje kolejnych dostaw i/lub świadczenie usług serwisowych oraz do zmiany warunków płatności przy realizacji następnych zamówień Kupującego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania, odliczenia lub potrącenia jakichkolwiek płatności z/ lub kwot należnych Sprzedającemu.

Kupujący do czasu zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego nie może sprzedawać, wydzierżawiać, ustanawiać hipoteki, zastawu, lub w inny dowolny sposób dysponować Produktem.

 

7. Siła wyższa

Odpowiedzialność Strony, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie wykonać umowy, zostaje na czas jej działania wyłączona.

Pod pojęciem siły wyższej rozumie się zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą zapobiec, m.in. wojna, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, strajki, działania lub zaniechania producentów Produktu o ile producentem Produktu nie jest Sprzedający.

Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej.

 

8. Rękojmia i gwarancja

Sprzedający wyłącza swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, części / podzespołu.

Kupującemu przysługuje prawo do gwarancji na zasadach, w terminie i w trybie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji Kupujący zobowiązany jest do serwisowania, napraw i  konserwacji narzędzi przez serwis LEITZ-Polska Sp. z o.o. Ponadto w okresie gwarancyjnym Kupujący zobowiązany jest do poinformowania LEITZ-Polska Sp. z o.o. o terminie zbliżających się konserwacji, wg zaleceń producenta, zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji. Serwis LEITZ-Polska Sp. z o.o. działa tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, błędów samodzielnego montażu części bądź podzespołów, niewłaściwej eksploatacji, czy konserwacji, lub samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Kupującego lub na jego zlecenie.

Sprzedający nie odpowiada za wady będące wynikiem zwyczajnego zużycia Produktu, jego niewłaściwego i ponadnormatywnego używania lub przechowywania oraz jego zmian, przeróbek lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie inne niż Sprzedający. Użytkowanie niezgodnie z instrukcji obsługi Producenta i/lub przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień.

Gwarancja nie obejmuje:

- zużycia części eksploatacyjnych, których wymiana następuje w związku z zalecanymi przez producenta wymianami okresowymi, stosownie do okresu dotychczasowej eksploatacji produktów,

- zużycia innych części wykorzystywanych w trakcie eksploatacji produktów, w szczególności noży wymiennych oraz wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia,

- ingerencji przez Kupującego bądź osoby trzeci w stan produktów/ części/ podzespołu we własnym zakresie, w tym dokonywania samodzielnych ich modyfikacji, eksploatowania niesprawnego urządzenia, eksploatacji urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi producenta maszyny/ części/podzespołu.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody spowodowane wystąpieniem wady objętej gwarancją ograniczona jest do wysokości ceny Produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami oraz ewentualne straty pośrednie, jak utracone przez Kupującego zyski, korzyści, itp.

 

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami oraz ewentualne straty pośrednie, jak utracone przez Kupującego zyski, korzyści, itp.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich za przypadkowe pośrednie lub wtórne szkody, czy też szkody wynikające z odpowiedzialności za produkt.

Jeżeli Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody Kupującego to odpowiedzialność ta ograniczona jest do kwoty wypłacanej w ramach gwarancji producenta, w odniesieniu do danego Produktu Sprzedającego.

 

10. Opóźnienie wykonania umowy oraz odstąpienie od umowy

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. VII Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany daty dostawy Produktu lub wykonania usługi serwisowej. O powyższym, Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Kupującego.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe po stronie Kupującego i/lub jego kontrahentów.

Zmiana terminu dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi Serwisowej o okres do 30 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Kupującego od złożonego zamówienia.

Odstąpienie Kupującego od zamówienia, może nastąpić jedynie w formie pisemnej, W przypadku odstąpienia Kupującego od zamówienia, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedający może naliczyć karę umowną w wysokości 25% ceny umownej zamówienia brutto .

 

11. Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenie reklamacji dotyczącej sprzedanych narzędzi lub usługi serwisowej następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji dostarczonego przez przedstawiciela LEITZ-Polska Sp. z o.o.

 

12. Postanowienia końcowe

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się być w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Sprawy nieuregulowane niniejszymi OWS podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane w drodze polubownej a, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, poddane zostaną sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.