Nghiên cứu và phát triển, tinh thần hợp tác và Sự tin tưởng

Là nhà sản xuất công cụ chính xác và hệ thống công cụ hàng đầu thế giới, Leitz có nghĩa vụ đóng một vai trò tích cực trong tính bền vững của công nghệ chế biến gỗ.

Cùng với các viện từ khắp nơi trên thế giới và hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu, Leitz làm việc để phát triển các điều kiện kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội trong ngành của chúng tôi. Trên tất cả, nghiên cứu trước khi cạnh tranh và thúc đẩy các nhà khoa học trẻ là những yếu tố thúc đẩy cộng đồng này.

Là thành viên của các ủy ban tiêu chuẩn hóa và Nền tảng nghiên cứu Công nghệ chế biến gỗ (FPH), Leitz định hình tương lai và dẫn đầu công nghệ của ngành trong môi trường quốc gia và quốc tế.

Đề xuất trang này