Khách hàng trung thành

Chúng tôi là một đối tác có năng lực và đáng tin cậy gần gũi với mọi khách hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi làm việc để truyền cảm hứng với sự xuất sắc và thuyết phục bằng các giải pháp của mình.

Nhân viên trung thành

Chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình hành động theo trách nhiệm và sáng kiến của riêng họ. Làm việc cùng nhau trong một đội là sức mạnh của chúng tôi. Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi được đặc trưng bởi sự tôn trọng lẫn nhau, minh bạch và trung thực.

Đối tác tin cậy

Chúng tôi thúc đẩy hợp tác thành công và lâu dài thông qua hành vi công bằng và tôn trọng. Nguyên tắc tuân thủ của chúng tôi rất rõ ràng và mang tính quyết định đối với chúng tôi và các đối tác của chúng tôi.

Trách nhiệm xã hội

Là một công ty đáng tin cậy, chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm xã hội, sinh thái và văn hóa của mình đối với xã hội và thế hệ tương lai. Nguồn gốc địa phương của chúng tôi trên khắp thế giới hình thành nền tảng của chúng tôi cho điều này.

Cổ đông trung thành

Chúng tôi đảm bảo sự độc lập lâu dài của doanh nghiệp gia đình Leitz thông qua văn hóa doanh nghiệp bền vững. Khi làm như vậy, chúng tôi đang mở rộng thành công vị trí dẫn đầu toàn cầu của mình.

Ban lãnh đạo và nhân viên của Leitz


Đề xuất trang này