Leitz là một doanh nghiệp gia đình ở thế hệ thứ tư và thứ năm. Chúng tôi đại diện cho chất lượng, tính bền vững và độ tin cậy trong các sản phẩm, dịch vụ và trong cách tiếp cận khách hàng của chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi luôn kết hợp tiến bộ công nghệ với biện minh sinh thái và lợi ích kinh tế.

Văn hóa và các giá trị của doanh nghiệp gia đình Leitz được đặc trưng bởi tư duy dài hạn và hành động bền vững. Chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình đối với nhân viên, khách hàng và xã hội. Chúng tôi coi mình là một phần của cộng đồng các giá trị và biết rằng sự thành công của công ty cuối cùng dựa trên sự thành công của những người làm việc trong đó.

Là công ty dẫn đầu thị trường công nghệ và thế giới, sự kết hợp tích cực giữa truyền thống và sự đổi mới là nền tảng cho chiến lược doanh nghiệp bền vững của chúng tôi.

Tiến sĩ Cornelia Brucklacher

Chủ tịch Ban cố vấn và cổ đông


Đề xuất trang này